Adatvédelmi Tájékoztató (rövidített verzió)

HETI AJÁNLAT

1. Adatkezelő

Jelen dokumentum az alábbi társaság adatvédelmét és adatkezelését hivatott szabályozni:

Cégnév: Dietland Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 50/A.
Cégjegyzékszám: 13-09-180609
Adószáma: 25533246-2-13
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-108549/2016
Adatkezelésért fellelős személy: a Társaság mindenkori ügyvezetője
E-mail: dietland@dietland.hu shop@dietland.hu
Tel: +36-70/7753585
Weboldal neve: dietland.hu

– a továbbiakban Adatkezelő, vagy Társaság - adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

A rövidített Adatkezelési Tájékoztató, valamint a bővített Adatvédelmi Szabályzat a dietland.hu weboldalon található, a Teljes Adatvédelmi Szabályzat nyomtatott, kibővített formában a Dietland Kft. székhelyén, vagy telephelyén érhető el.

Az Adatkezelő az időközben módosuló jogszabályi háttér és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatt fenntartja a jogot a Szabályzat megváltoztatására.

Jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelővel, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre (a továbbiakban: Szerződéses Partner, vagy Harmadik Fél) is kiterjed.

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

2. Az adatkezelési szabályzat célja

Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési és vásárlási lehetőségeinek megteremtéséhez.

A weboldalon a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Jelen szabályzat célja, hogy szabályozza az Adatkezelő személyes adatokat érintő adatkezelési folyamatait, és biztosítsa az érintettek magánszférájának a védelmét, érintett jogait, információs önrendelkezési jogát, eleget téve a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok követelményeinek.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

3. Adatkezelői adatvédelmi nyilatkozatok

Az Ön által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, rendelésekhez, vagy korábbi vásárlásokhoz köthető kedvezmények és akciók biztosítása, nyereményjátékok lebonyolítása, illetve hírlevél kiküldése, illetve egyéb meghatározott jogügylet céljából tárolhatja. Adatait harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként, működik közre, például futárszolgálat, szerződött biztonsági szolgálat, könyvelő iroda, stb., aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult más célra felhasználni, tárolni, illetve bárki részére tovább adni. Az Adatkezelő kizárólag csak olyan harmadik félnek továbbíthat adatokat és csak és kizárólag olyan mértékben, melyek a Társaság vállalt kötelezettségeinek teljesítésekhez szükségszerűek. Minden ilyen harmadik féllel az Adatkezelőnek kötelessége adatkezelésről szóló megállapodást kötni. Az Adatkezelő köteles a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban megjeleníteni a teljesítéshez szükségesen bevont valamennyi harmadik felet és azok elérhetőségeit.

Adatkezelőnek kötelessége valamennyi munkatárásával az Adatvédelmi Szabályzatot megismertetnie, elfogadtatnia és a szükséges erre vonatkozó jognyilatkozatokat valamennyi érintett dolgozójával ellenjegyeztetnie.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adattörlési felszólításakor köteles ennek tényéről, valamennyi az érintett adatait esetlegesen még tároló szerződött harmadik féllel is tudatni, és minden lehetséges jogi eszközzel fellépni az érintett adatainak, valamennyi helyről, a hatályos jogszabályoknak megfelelő törlése véget.

Az Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályoknak és Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően biztosítja az érintett ügyfél részére a kezelt adataihoz való hozzáférést és módosítást, melyet a jelen Szabályzat egy külön pontja részletez.

4. Felhasználói adatvédelmi tudnivalók

Valamennyi, a dietland.hu oldalon regisztrált érintett a regisztrálással együtt a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért, egyúttal nyilatkozik és elismeri, hogy a 18. életévét betöltött, cselekvőképes és önálló nyilatkozat megtételére jogosult személy. Az ügyfelek az adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozataikat a dietland.hu weboldal, Saját Fiók menüpontban található Adatvédelmi Lap című részben találják meg.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatvédelmi lap kitöltésével a mindenkori Adatvédelmi Szabályzatban és az Általános Szerződéses Feltételekben foglaltakat fogadja el, így az azokban bekövetkező változásokat követően (pl. futárcég, vagy szerver szolgáltató váltás, új elérhetőségek...) nem kell minden alkalommal új elfogadó nyilatkozatot kitöltenie. Valamennyi érintett a webáruházban közzétett Adatvédelem, vagy ÁSZF menü pontban tájékozódhat az aktuális szabályok részleteiről.

Valamennyi érintett Felhasználó a személyes adatait önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére a regisztráció, a vásárlás, illetve a Társasággal történő kapcsolattartása során. Ennek okán az érintettek kötelesek adataik közlésekor fokozatosan ügyelni azok valódiságára és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatások igénybevételének, melyekért a Társaság nem vállal felelősséget.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru személyes, vagy átadási pontban történő felvétele esetén, az áruátvétel helyszínén kamera, vagy beléptető rendszer működhet. Ezek működéséről minden esetben a szóban forgó átvételi pont üzemeltetőitől kérhet részletes tájékoztatást. Az ilyen módon rögzített adatok, felhasználás hiányában a helyi szabályozás szerinti időtartamig tárolhatók.

Az érintett vállalja, hogy bármilyen személyes adatait érintő kérdésben, lehetőség szerint elsődlegesen az Adatkezelőt keresi meg az 1. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén, és törekszik a vitás ügyek békés úton történő rendezésére.

5. Egyéb személyes adatok kezeléséről szóló meghatározások

Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a weboldalon történő regisztráció, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése és direkt marketing tevékenység végzése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni, amely visszavonás a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedélyének visszavonásáig.

Adattovábbításra vásárlás, kiszállítás, vagy online fizetés esetén kerül sor Harmadik Fél felé, az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett. Egyéb esetekben az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

Az Adatkezelő külföldre csak a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

Az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel kell védeni, valamint biztosítani az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvni azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében az adatvédelemben érintett épületekben ellenőrizni kell a fizikai hozzáférést, gondoskodni kell a munkatársak folyamatosan oktatásáról és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva kell tárolni. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket kell alkalmazni.

6. Az érintett személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai és lehetőségei

Az érintettnek a személyes adatainak a kezelése kapcsán az alábbi jogosultságai vannak:

 • helyesbítési jog
 • elfeledtetéshez való jog
 • adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • tájékoztatási jog
 • bírósághoz fordulás jog
 • hatósághoz fordulás jog

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a jelen Adatvédelmi Szabályzat 1. pontjában szereplő elérhetőséget valamelyikén írott, vagy elektronikus levélben, vagy ügyintézés helyszínén személyesen van mód.

Az érintettek az hírlevélről történő leiratkozást intézhetik oly módon is, hogy a dietland.hu weboldalon, a bejelentkezést követően, a Saját Fiók menüpontban található Adatvédelmi Lap című részben, a szükséges elfogadó négyzet jelöléseit eltávolítják, majd a módosítások mentésével rögzítik a kívánt változtatásokat.

Az Adatkezelő a tájékoztatást csak a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással, jogszabályi hely megjelölésével, a törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

7. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatás

 • rendeltetésszerű színvonalas működésének biztosítása
 • rosszindulatú támadás beazonosítás
 • látogatottság mérésére
 • statisztika
 • szolgáltatások minőségének ellenőrzése javítása

A Társaság jogos érdeke

 • IP cím
 • belépési időpontok
 • operációs rendszer és böngésző adatok
 • aloldal adatok, hivatkozási hely

 

továbbiak, lásd süti fejezet alatt

IT adat típusának függvényében maximum egy év

Regisztráció a honlapon

 • látogatóink teljesebb felhasználói élmény nyújtása
 • értesítés üzemszünetről, adatok változásáról

hozzájárulás

 • felhasználó név
 • email cím
 • jelszó

korlátlan ideig, a fennálló jogviszony meglétéig, az Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerinti adatok törléséig

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele

 • megrendelések teljesítése
 • számlázás
 • kiszállítás
 • kapcsolattartás
 • kedvezmények biztosítása
 • visszahívások ügyintézése

hozzájárulás

szerződés

jogszabályi rendelkezés

(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

Eker tv. 13/A §,

Számv. tv. 169. §).

 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám
 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • nagykorúságot igazoló adatok
 • vásárlási adatok
 • vásárolt termékekkel kapcsolatos adatok
 • fizetéssel kapcsolatos adatok
 • bankkártya adatok
 • adószám
 • szállítással, teljesítéssel kapcsolatos egyéb adatok

korlátlan ideig, a fennálló jogviszony meglétéig, az Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerinti adatok törléséig, vagy kezelésük visszavonásáig

szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

Hírlevél szolgáltatás

 • kapcsolattartás
 • értesítés akciókról, nyereményjátékokról, programokról és új termékekről

hozzájárulás

 • felhasználónév
 • email cím

 

hírlevélről történő leiratkozásig

Nyereményjáték

 • vásárlói elégedettség növelése
 • látogatottság növelése

hozzájárulás

jogi kötelezettség

 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám
 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • nagykorúságot igazoló adatok
 • vásárolt termékekkel kapcsolatos adatok
 • fizetéssel kapcsolatos adatok
 • bankkártya adatok
 • adószám
 • szállítással, teljesítéssel kapcsolatos egyéb adatok

résztvevők esetében a játék befejezését követő 30 nap

nyertesek esetében 8 évig

Ügyintézés, panaszkezelés

 • megkeresések kezelése
 • panaszok kezelése
 • tájékoztatás teljesítése
 • felhasználói igények és észrevételek kezelése

jogi kötelezettség

 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám
 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • nagykorúságot igazoló adatok
 • vásárlási adatok
 • vásárolt termékekkel kapcsolatos adatok
 • fizetéssel kapcsolatos adatok
 • bankkártya adatok
 • adószám

szállítással, teljesítéssel kapcsolatos egyéb adatok

5 év

 

 

8. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi a cookie?:

A cookie egy fájl a weboldal látogató számítógépén. A tartalma jellemzően betűkből és számokból álló szöveg. Az weboldalak megnyitásakor jönnek létre és előre meghatározott ideig léteznek. Ez lehet a böngésző bezárása vagy egy időpont (pl. 10 nap).
Az Adatkezelő a honlap látogatásakor cookie-kat (sütiket) használ. A cookie használat céljai, a látogatás eseményeinek rögzítése (pl.: a cookie használat elfogadása), továbbá beállítások elmentése, vagy statisztikai adatok készítésének elősegítése. A cookie-k weboldalunkon nem tárolnak semmilyen személyes adatot, a tartalmából nem állapítható meg a számítógép tulajdonosa. A cookie-k tárolása vagy a böngésző bezárásáig vagy egy előre meghatározott ideig történik.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A Google termékek adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: PHPSESSID Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k tárolják a kényelmes weboldal használathoz szükséges információkat, Ilyen az utoljára megtekintett termékek vagy a kosárba tett termékek cookie.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 1 év.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 1 év.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 1 év.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

9. A teljesítéshez szükségesen mértékben bevonásra kerülő Harmadik Felek, vagy külső adatkezelők listája és azok elérhetőségei:

 

NÉV

CÍM

ELÉRHETŐSÉGEK

TEVÉKENYSÉG

MAXIT-Informatikai Kft.

 

 

2040, Budaörs, Patkó utca 17. fszt. 1.

06/70-603-7884

IT szolgáltatás

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

+361-347-3000

Futárszolgálat

Magyar Posta Zrt.

 

 

Futárszolgálat

BlazeArts Kft.

900 Kunszentmiklós, Damjanich u 36. 1/8.

(+36) 76 550 174
info@forpsi.hu

tárhely szolgáltatás

Restart Team Kft

6200 Kiskőrös,

Kun u. 1.

0036309826782

Könyvelés, adóügyi szolgáltatás, Könyvviteli és számviteli valamint munkaügyi feladatok

Otp Bank Zrt.

2040 Budaörs Szabadság út 131/a

0613666388

banki szolgáltatás

 Mailgun Technologies, Inc.  535 Mission St. San Francisco, CA 94105  privacy@mailgun.com  elektronikus levél küldés

Az Adatkezelő mindenkor fenntartja a jogot a fenti adatkezelői kör megváltoztatásához

10. Jogorvoslati lehetőségek, hatóságok

Az érintett a szabálytalan személyes adattárolás, információs önrendelkezési jogának megsértése, vagy adatvédelmi incidens esetén bíróság előtt jogorvoslattal élhet, vagy a felügyelő hatóságnál panasszal élhet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap:https://naih.hu/

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

11. Alapvető fogalom meghatározások

 • érintett, vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete teljes egészében az alábbi linken olvasható: https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

Készült: Budaörs, 2018. Május 25.
vissza a főoldalra