Tökfaragó verseny 2020

HETI AJÁNLAT

Dietland tökfaragó verseny

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Esemény megnevezése: Dietland tökfaragó verseny 2020

Részvételi személyi feltétel: dietland.hu regisztráció

Részvétel egyéb feltételei: A versenyen kizárólag saját készítésű pályaműről készített színes fotográfiával lehet részt venni.

A verseny legfőbb elbírálási szempontja: A legötletesebben és az ötletnek megfelelő igényességgel, precizitással megfaragott tök.

Képek beküldési határideje: 2020. november 2. 12 óra.

Szavazások határideje: 2020. november. 5. 12:00

Eredményhirdetés: 2020. november 6. 12:00

Szavazás feltétele: a szavazás kizárólag facebook regisztrációval lehetséges.

Szavazás módja: „like” megjelölés, a dietland.hu/tokfaragoverseny oldalon közvetlenül a képeknél

Verseny helyezettjei: a leadott szavazatok („like”-ok) alapján (kizárólag a dietland.hu oldalon, a képek alatt található számlálók alapján)

Különdíj: a dietland.hu munkatársainak szavazatai alapján

Verseny végeredményének kihirdetése: a dietland.hu-n és a Dietland facebook oldalon.

Részvételi alapfeltétel: dietland.hu regisztráció

Díjak:    I.hely:                   15.000 forint értékű ajándékutalvány

                II.hely:                10.000 forint értékű ajándékutalvány

                III.hely:                5.000 forint értékű ajándékutalvány

                Különdíj:             10.000 forint értékű ajándékutalvány

Az ajándékutalványok a dietland.hu oldalon található termékek vásárlására használhatóak fel.

 

A pályaművekről készített fotográfiák beküldésének módja: elektronikus úton a dietland@dietland.hu email címre

 

A versennyel kapcsolatos bármilyen egyéb kérdés esetén a dietland@dietland.hu címen nyújtunk felvilágosítást.

A résztvevők a pályaművek fotóinak versenyre történő beküldésével tudomásul veszik és elfogadják a verseny teljes szabályzatát.

RÉSZLETES VERSENYSZABÁLYZAT

 

 1. A verseny szervezője és adatkezelője a Dietland Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 50. a. ép., cégjegyzékszáma: 13-09-180609, adószáma: 25533246-2-13, továbbiakban, mintSzervező).
 2. A Játékban kizárólag cselekvőképes, állandó nyilvántartott magyarországi címmel rendelkező és a dietland.hu oldalon már regisztrált, természetes személyek vehetnek részt.
 3. A Játékban való részvétel jelen szabályzat és Szervező Adatvédelmi és Általános Szabályzata elfogadásának minősül.
 4. A Játékban nem vehetnek részt: Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1. (bek) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 5. Szervező fenntartja a jogot a verseny törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, különös tekintettel, ha a verseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel.
 6. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Szervezőt illeti.
 7. A versenyen résztvevők kijelentik, hogy az általuk küldött képek, anyagok jogtiszták, azokkal kapcsolatban harmadik Félnek semmilyen joga és/vagy követelése nem állhat fenn. A beküldött képek és anyagok nem lehetnek másokat sértőek, ízléstelenek, vagy közerkölcsbe ütközőek és nem sérthetik harmadik Fél szerzői jogait. A beküldött képek és anyagokkapcsán felmerülő anyagi és nem anyagi kártérítésekért a képet és anyagokat beküldő kizárólagosan felel. Amennyiben a beküldött dokumentumok kapcsán bármilyen gyanú merülne fel, úgy Szervező jogosult a beküldött képek és anyagok indoklás nélküli visszautasítására.
 8. A versenyen résztvevők elfogadják, hogy a 7. pont megsértése esetén, az esetleges megkapott nyeremény összegének megfelelő kártérítést köteles fizetni Szervező részére.
 9. Szervező a beküldött dokumentumokat, anyagokat szükség szerint korrektúrázhatja, vagy megformázhatja.
 10. Szervező a jogosult a versenyre beküldött képeket és anyagokat, a beküldő külön engedélye nélkül, a jövőben, korlátozások nélkül felhasználni.
 11. A versenyző elfogadja a játék feltételeit, szavatolja, hogy a versenybe jogdíjmentes művel jelentkezett, mellyel mások jogait nem sérti, valamint hozzájárul, hogy az általa küldött képek és anyagok felkerüljenek a dietland.hu oldalra, és ezáltal a képekhez és anyagokhoz fűződő minden jogát a weboldal tulajdonosára ruházza. Szervező a feltöltést követően a képeketés anyagokat saját célra bármikor felhasználhatja online és offline kiadványaiban.
 12. A verseny periódusának kezdő időpontját megelőzően, illetve a záró időpontot követően beérkezett pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.
 13. A nyeremények kifizetése a nyertes összegek mértékével egyenértékű kedvezmény formájában történik meg.
 14. A nyertesek a nyereményt személyesen vagy postai, vagy futárszolgálat útján kapják meg, előzetes egyeztetést követően.
 15. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
 16. Szervező a nyeremény változtatásának a jogát fenntartja.
 17. Szervező a nyereményről a nyerteseket e-mailben értesíti. Amennyiben a nyertes a regisztrációkor megadott elérhetőségen az első kapcsolat-felvételi kísérletet követően 8 naptári napon belül sem érhető el, úgy automatikusan a sorrendben következőversenyző lép a helyébe, úgy, mint tartaléknyertes.
 18. A leadott regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés stb.), a posta, vagy futárcégek kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervezőt semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.
 19. A versenyben való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a versennyel összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 20. A verseny nyerteseinek neveit Szervező a www.dietland.hu oldalán és a Dietland Facebook oldalán teszi közzé a játék lezárását közzéteszi.
 21. A versenyre a dietland.hu mindenkori Adatvédelmi Szabályzata és az abban foglaltak az érvényesek.
 22. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Info tv.") értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait.
 23. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni önkéntes, határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a képek benevezésével a játékosok hozzájárulnak a dietland.hu Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez és a jelen szabályzatban megjelölt cél érdekében történő feldolgozásához és továbbításához.
 24. A résztvevők a versenyben való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook, Instagram és egyéb közösségioldalain, weboldalain, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve a nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja elérhetőségeiket. Továbbá a versenyen résztvevők kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.
 25. Amennyiben a verseny eredményhirdetését megelőzően bármelyik versenyző a dietland.hu oldalon meglévő regisztrációjának törlését kéri, úgy az adott versenyző automatikusan törlésre kerül a versenyből.
 26. A verseny eredményhirdetését követő regisztráció törlés esetén, a verseny nyerteseinek adatait Szervező kizárólag mindenkor hatályos törvényi előírások határidejéig tárolhatja.
 27. A nyertesek hozzájárulnak, hogy róluk a nyeremény átvétele során reklámozás céljából fénykép-, film-, illetve hangfelvételeket (a továbbiakban: Felvételek) készítsenek és a Felvételeket Szervező, vagy a nevében eljáró megbízott Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli, térbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok és az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett.
 28. A nyertes versenyzők adatait a Szervező jogosult a verseny szponzorának kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra átadni, amelyek jogosultak azokat kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra kezelni, és díjmentesen felhasználni.
 29. Szervező a Felvételek felhasználási jogával szabadon rendelkezhet, a Felvételeket (beleértve annak kép- és hanganyagát együtt és külön is, illetve azok vágott / szerkesztett, torzítás nélküli változatát) korlátlan ideig felhasználhatja a magyarországi és külföldi televízió- illetve rádiócsatornákon, illetve bármilyen reklámhordozón történő hirdetésekben, reklámfilmekben, hírlevelekben, utcai reklámtáblákon, reklámtárgyakon, járműveken, prospektusokon, online (internet) médiában, zászlókon és szponzori feliratokon. A nyertesek a Játékban történő részvétellel, a megfelelő tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulnak a Felvételek fent leírt felhasználásához.
 30. A versenyen részvevő Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. A résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: a dietland@dietland.hu.
 31. A Szervező ügyfelei személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.
 32. A verseny résztvevői, részvételükkel teljes terjedelmében elfogadják a jelen szabályzatot.
 33. A jelen szabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésben a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók.
 34. A szabályzat módosításának jogát Szervező fenntartja.vissza a főoldalra